fbpx

Shutoff Policy

  pdf Policy on Discontinuation of Residential Water Service for Nonpayment

  pdf Política De Suspensión Del Servicio De Agua Residencial Por Falta De Pago (Spanish)

  pdf 因未付款中断居民供水服务政策 (Chinese)

  pdf Patakaran Sa Pagputol Ng Residensiyal Na Serbisyong Tubig Dahil Sa Hindi Pagbabayad (Tagalog)

  pdf 주택용 수도 서비스 미납 시 공급 중단 정책 (Korean)

  pdf Quy Định Về Việc Ngừng Cung Cấp Dịch Vụ Nước Nhà Ở Vì Không Thanh Toán Chi Phí (Vietnamese)

 


Print